BULGARIAN TOURIST CHAMBER

Bulgaria 8 Sv. Sofia str., 4th floor. , 1000, Sofia, Bulgaria

БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА (БТК) е основана през 1990 г. в гр. София и е първата неправителствена организация в туризма. От 2010 г. Камарата е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Членове на Камарата са български и чуждестранни юридически и физически лица, национални и регионални сдружения с нестопанска цел; индивидуални членове – преподаватели и видни експерти в туризма. БТК работи за устойчивото развитие на туризма, подготовката и изпълнението на международни и национални проекти, разработването на оперативните програми по структурните фондове на ЕС. Като представителна организация на работодателите в туризма, БТК подписва рамкови споразумения със синдикатите, инициира въвеждането на съвременни методи на организация и упрaвление на работната сила, участва в работни групи и експертни комисии. Камарата съдейства за повишаване на качеството, диверсификацията на българския туристически продукт, което е немислимо без кадровото осигуряване на фирмите в туризма, професионалното образование и обучение на мениджърските и изпълнителските кадри. БТК организира и участва в пресконференции по актуални проблеми на туризма; представя се на туристически изложения и активно работи за привличане на професионалисти в дейността си, което, освен за имижда на организацията, ще помогне и за високото качество на нейната работа и изпълняваните проекти.

Contact

(+359 2) 987 40 59
(+359 2) 986 51 33
btch@abv.bg
www.btch.bg

Features