ИАНМСП подкрепя българските фирми в участието им на изложение СИХРЕ

Срокът за подаване на нужните документи за кандидатстване е до 26 януари, включително

Българските компании могат да се възползват от финансиране чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) при участието си в . От 15 до 18 март изложението ще се проведе в Интер Експо Център, събирайки представители на хорека сектора от страната и чужбина.

Подробна информация и всички нужни документи, ще откриете ТУК.

Финансирането, за което може да се кандидатства до 26 януари-включително, е осигурено чрез Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”.

Международното изложение 2022 предлага цялостен панорамен поглед над ХоРеКа сектора и неговото развитие и е ключова платформа за работа с професионалистите в областта на хотелското и ресторантско оборудване. предоставя разнообразие от продукти и услуги, които ежегодно привличат български и чуждестранни изложители, с интерес към сферата на туризма, заведенията за обществено хранене и услугите.

Рецептата на успеха за хотелския и ресторантьорски бизнес на изложението включва тематично разделени зони за фирмите участници, както и атрактивни зони за демонстрации. В 4-те дни на събитието изложители и посетители ще открият перфектния баланс между запознаване с иновативни решения, създаване на нови контакти, както и забавление в многобройните съпътстващи събития.

Обхватът на  2022 включва професионално кухненско, барово, сладкарско, кетъринг и търговско оборудване; кухненска посуда; хотелско и ресторантско обзавеждане; санитарно, хигиенно оборудване и консумативи; хотелски консумативи и оборудване; СПА и фитнес оборудване; професионални почистващи, перачни и гладачни машини; интериорен текстил; охранителни, информационни системи и специализиран софтуер; производство на рекламно-информационни елементи; униформено и работно облекло и др.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

- Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

- Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

- ИАНМСП организира индивидуално участие на български фирми на международно изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване 2022, което ще се проведе в периода 15-18.03.2022г., Интер Експо Център, гр. София,  при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:

– Наем на изложбена площ не по-малко от 9 кв. м. на одобрено предприятие (фирмите ще бъдат разпределени индивидуално в тематичните палати на база произвеждани продукти);

– Проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за

–        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        Застраховка на представителите на предприятието.